بزرگترین بافت خشتی

بافت تاریخی شهر "یزد" بزرگترین بافت خشتی جهان می باشد. این شهر با 743 هکتار عرصه و 5 هزار هکتار حریم، دست نخورده ترین بافت تاریخی کشور است که شامل مجموعه ای از بناهای متعلق به دوران آل مظفر، تیموری، قاجار و همچنین آثار ارزشمند دیگری مربوط به دوران پس از عصر قاجار تاکنون است. شهر یزد اولین شهر خشت خام جهان و از مهمترین شهرهای زنده و تاریخی کشور است.

/ 0 نظر / 21 بازدید